Nařízení o digitálních službách (DSA)

Nařízení o digitálních službách (DSA)

Náš internetový obchod zahrnuje služby, které splňují definice nepřímých služeb uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. října 2022 – Zákon o digitálních službách (DSA). 

Takové služby jsou:

a) recenze – funkce, která umožňuje zveřejňovat recenzi o produktech;

Aby naši Zákazníci mohli používat náš Internetový obchod zcela bezpečně, vynakládáme maximální úsilí k odstranění nelegálního obsahu z výše uvedených služeb ihned poté, co se o něm dozvíme a ověříme. Tato pravidla platí i pro naše zákazníky. Proto při používání našeho Interentového obchodu nepřenášejte ani nepublikujte nezákonný obsah.

Co je nezákonný obsah? 

Nezákonný obsah je informace, která sama o sobě nebo odkazem na konkrétní akci není v souladu s obecně platnými právními předpisy nebo Podmínkami. Nezákonný obsah může zahrnovat zejména:

- obsah porušující autorská práva;

- obsah, který je diskriminační, urážlivý, vulgární, podněcuje k nenávisti nebo jinak porušuje osobní práva;

- prezentace Produktů a informace o nich, které nesplňují určité zákonné požadavky nebo porušují práva jiných subjektů. 

Nezákonný obsah v recenzích produktů 

Můžete zveřejňovat recenze produktů za předpokladu, že jste produkt, který recenzujete, skutečně koupili a otestovali. Kromě toho si vyhrazujeme, že můžeme odmítnout zveřejnit názory, které:  

a) jsou zavádějící;

b) byly napsány výměnou za odměnu;

c) obsahují reklamní nebo marketingový obsah nebo odkazují na tzv. umístění produktu;

d) obsahují odkazy na webové stránky;

e) porušují osobní práva nebo zásady společenského soužití;

f) obsahují osobní údaje nebo jiné citlivé údaje;

g) nevztahují se k produktu;

h) obsahují obsah, který je vulgární nebo obecně považovaný za urážlivý, a obsah názorů je automaticky kontrolován na konkrétní slova obecně považovaná za vulgární nebo urážlivá.

Hlášení nezákonného obsahu a přijatá opatření  

O nezákonném obsahu se můžeme dozvědět sami, ale také můžeme získat informace o jeho existenci od jakékoli osoby nebo subjektu, včetně důvěryhodných informátorů, jejichž hlášení vždy upřednostňujeme.

Neprovádíme předchozí a automatizovanou identifikaci a ověřování nezákonného obsahu. Veškerá rozhodnutí o nich jsou přijímána, když dostáváme informace o tom, že existují, od lidí, kteří mají příslušné znalosti.

Jakmile obdržíme informaci o existenci nezakonného obsahu, odstraníme jej nebo k němu znemožníme přístup.

Pokud nám příjemce naší služby poskytne informace o obsahu, který je nezákonný nebo v rozporu s Podmínkami, můžeme rovněž:

a) omezit viditelnost určitých informací, včetně jejich vymazání, zamezení přístupu k nim, jejich uložení;

b) zcela nebo zčásti pozastavit nebo ukončit poskytování služby;

c) pozastavit Účet nebo vypovědět smlouvy o poskytování elektronických služeb k Účtu.

Vždy respektujeme základní práva příjemců našich služeb a právo na svobodu projevu a informací. Zájemcům o danou službu poskytujeme zdůvodnění, proč jsme omezení uplatnili.

Naše zákonné povinnosti 

Zákon nás zavazuje, abychom v případě, že obdržíme příkaz od oprávněného soudního nebo správního orgánu, podnikli kroky v něm uvedené nebo poskytli uvedené informace. Pokud se tyto akce týkají Vás nebo Vámi poskytnutého obsahu, budeme Vás informovat o přijetí takového příkazu ve lhůtě v ní uvedené, nebo není-li lhůta stanovena, nejpozději v době, kdy přijmeme příslušné opatření.

Pokud zaznamenáme jakékoli informace, které naznačují možnost spáchání trestného činu ohrožujícího život nebo bezpečnost osob, okamžitě informujeme příslušné orgány činné v trestním řízení nebo soudní orgány dotčeného členského státu nebo členských států. Kromě toho sdílíme všechny dostupné informace, abychom v této záležitosti mohli efektivně jednat. Naší prioritou je zajistit bezpečnost a ochranu zájmů našich zákazníků.

Pokud si v naší službě všimnete nezákonného obsahu, máte právo nám to nahlásit. Můžete tak učinit prostřednictvím e-mailové adresy: dsa@edaxo.cz

Pokud jste příjemcem dané služby, nahlásíte nezákonný obsah a nesouhlasíte s naším rozhodnutím nebo jeho odůvodněním ohledně nezákonného obsahu nebo obsahu, který je v rozporu s podmínkami našich služeb, máte právo podat na něj stížnost do 6. měsíců od doby, kdy jsme vás o tom informovali.

Na Vaši stížnost odpovíme co nejdříve a objasníme Vaše námitky.

Pozor: Pokud je stížnost nebo hlášení neopodstatněné, informujeme osobu, která je nahlásila. Pokud se však daná stížnost nebo oznámení bude i přes upozornění zaslané oznamující osobě opakovat, máme právo pozastavit vyřizování stížností podaných oznamující osobou na dobu 12 měsíců. 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.