Pravidla soutěže

Pravidla soutěže
piknikový koš s doplňky

 

(dále jako „Pravidla“)ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pořadatelem soutěže je EDAXO s.r.o. se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové IČO 03524116 zapsaná pod spisovou značkou C 34245/KSHK u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jako „pořadatel“).


Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@edaxo.cz,
+420 498019905.


 2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o piknikový koš s doplňky, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.


 3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:


● soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a Instagram a nijak s ní nesouvisí;


● společnosti Facebook a Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

 PODMÍNKY ÚČASTI

 

 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
 • soutěžící v den vyhlášení soutěže musí mít alespoň 18 let;
 • adresa pro doručování v České republice;
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook nebo Instagram;
 • dodržování podmínek sítě Facebook a Instagram po celou dobu trvání soutěže.

    2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

 

   3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 

 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​

Facebook:

 1. Odpovědět na soutěžní otázku
 2. Označit v komentáři jeden aktivní profil
 3. Dát like na příspěvek na Facebook a sledovat náš profil 

Instagram:

 1. Odpovědět na soutěžní otázku
 2. Označit v komentáři jeden aktivní profil
 3. Dát like na příspěvek na Instagram a sledovat náš profil 

 

     2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže od 9.6.2024  do konce téhožto dne. Výherce pořadatel vyhlásí do 21.6.2024 v příspěvku na facebookovém a instagramovém profilu pořadatele.

 

     3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

     4. Soutěž má 2 výherce, kteří získají tuto výhru: Piknikový koš s doplňky. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

 

     5. Výherce soutěže budou vybráni přes Pořadatele pomocí nástroje, kterými jsou Facebook a Instagram.

Případně

Výherce soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnil zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

 

     6. Po vyhlášení výherců tito výherci kontaktují pořadatele takto: napíše mu do zprávy na Facebooku a Instagramu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherci pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr výherců a oznámí ho stejným způsobem jako původníh výherců NEBO výhru si ponechá pořadatel.

 

     7. Pokud výherci výhru odmítnou, provede pořadatel do 3 dní nový výběr výherců a oznámí ho stejným způsobem jako původníh výherců NEBO výhru si ponechá pořadatel.

 

     8. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

 

     9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

 

OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

 

 

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra. 

    2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook a Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

 

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
EDAXO s.r.o., e-mail: info@edaxo.cz

3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

4. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:

 • zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly,

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.